હિંસા નાં ત્યોહાર (Festivals of Bloodshed)
જીવ છે એના માં પણ ,
દર્દ થાય એને પણ ,
ધૃજી ઉઠે છે એનું શરીર ,
જ્યારે મૌત સામે દેખાય છે !

આંખ થી વહે છે આંસુ !
પણ એ અબોલ પશુ શું કરે ?
તડફડે એના કૈદ માં,
બીજું કંઈ નાં કરી શકે !

શું જમાનો છે આ !
જ્યાં ધોવાય ગઈ  કરુણતા !
જ્યાં આનંદ આવે , હત્યા માં !
ત્યોહારો ઉજવાય , લોઈ ની નદિયોં માં!

એટલોજ શોખ છે 'બલી' નો ,
તો આપો પોતાના અહંકાર ની બલી !,
આપો પોતાના ક્રોધ ની બલી ,!
આપો પોતાની માયા ની બલી,!
આપો અજ્ઞાનતા ની બલી !
નાં! પણ તમે તો આપશો મુક પશુઓ ની બલી!

કોઈ ને મારતા પેહલા , સૌ વાર વિચારજો!
એ જીવ પણ કોઈ ની સંતાન છે !
એ જીવ પણ કોઈ ની માં છે !
એ જીવ માં પણ જીવ છે !

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

The complete facts of the Antriksh Parshwanath Dispute

क्या हम वास्तव में जैन है? ...या कुछ और ?

Which is the real birthplace of Lord Mahavir?

How Shikharji was taken away from Jains

The forgotten Jain heritage of Odisha (Orissa)