હિંસા નાં ત્યોહાર (Festivals of Bloodshed)
જીવ છે એના માં પણ ,
દર્દ થાય એને પણ ,
ધૃજી ઉઠે છે એનું શરીર ,
જ્યારે મૌત સામે દેખાય છે !

આંખ થી વહે છે આંસુ !
પણ એ અબોલ પશુ શું કરે ?
તડફડે એના કૈદ માં,
બીજું કંઈ નાં કરી શકે !

શું જમાનો છે આ !
જ્યાં ધોવાય ગઈ  કરુણતા !
જ્યાં આનંદ આવે , હત્યા માં !
ત્યોહારો ઉજવાય , લોઈ ની નદિયોં માં!

એટલોજ શોખ છે 'બલી' નો ,
તો આપો પોતાના અહંકાર ની બલી !,
આપો પોતાના ક્રોધ ની બલી ,!
આપો પોતાની માયા ની બલી,!
આપો અજ્ઞાનતા ની બલી !
નાં! પણ તમે તો આપશો મુક પશુઓ ની બલી!

કોઈ ને મારતા પેહલા , સૌ વાર વિચારજો!
એ જીવ પણ કોઈ ની સંતાન છે !
એ જીવ પણ કોઈ ની માં છે !
એ જીવ માં પણ જીવ છે !

Comments

Post a comment

Popular posts from this blog

The complete facts of the Antriksh Parshwanath Dispute

Which is the real birthplace of Lord Mahavir?

क्या हम वास्तव में जैन है? ...या कुछ और ?

The untold story of Jainism - A 3000 year old Stupa at Mathura

How Shikharji was taken away from Jains